– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Lys i Gamle Hus med Vossavri inviterer til folkemøte

tors14des19:00tors21:00Lys i Gamle Hus med Vossavri inviterer til folkemøte19:00 - 21:00(GMT+00:00)

Om arrangementet

Merk deg torsdag 14. desember. Denne eine dagen vil Mølstertunet verta lyssett for fyrste gong! Stuntet markerer starten på prosjektet Lys i Gamle Hus med Vossavri som same kveld inviterer alle innbyggjarar til folkesamling og oppstartsmøte på Voss folkemuseum.
Me må få lys i tomme hus på Voss! Lys i Gamle Hus er eit treårig nasjonalt prosjekt initiert av Fortidsminneforeningen. Voss herad er den sjette kommunen som blir med i pilotprosjektet, og på Voss får det heile ein lokal vri.
Arrangementet byrjar kl. 19:00 med nydeleg song av Berit Opheim. Etterpå vil det bli idémyldring og innlegg med informasjon om prosjektet frå Bianca Wessel, prosjektleiar for Lys i Gamle hus nasjonalt og den lokale prosjektgruppa. Det vil også bli innlegg om inspirerande lokale prosjekt der gamle hus har blitt satt i stand og har fått nytt liv på førebiletleg vis. Kvelden vert leia av prosjektleiar for Lys i Gamle Hus med Vossavri, Tora Lie Brunborg.
Møter du opp frå kl. 17:00 er det jolemarknad på tunet, der kan du kjøpa varm drikke, lokale varer og få hjelp til å ta bilete årets jolekort.
—-
«Lys i Gamle Hus i regi av Fortidsminneforeningen jobber for bygningsvern og gjenbruk, for at hus som står tomme og forfaller kan tas vare på og med rette tiltak komme i bruk igjen. Vi er svært glade for at Voss tilslutter seg pilotprosjektet, som en del av heradet sin satsing på en bærekraftig stedsutvikling,» seier Bianca Wessel, prosjektleiar i det nasjonale prosjektet Lys i Gamle Hus.
Ny bruk, eller ombruk av hus er både bygningsvern og miljøvern, og har ei sentral rolla i ei berekraftig utvikling av lokalsamfunn. Å setja i stand eit hus er sirkulærøkonomi i praksis, men også ein viktig premiss for tilflytting og rekruttering av arbeidskraft til bygda. Voss har ein pressa bustadmarknad for både hybelbuarar, unge etablerarar, barnefamiliar og innbyggjarar generelt. Samstundes aukar talet av folk som søkjer seg ut av byane, til eit hus med «sjel» eller eit småbruk. Nyetablerte tilflyttarar har gjerne kompetanse som distrikta har behov for, også her på Voss. I 2024 skal Voss ta imot rundt 180 flyktningar, som alle treng ein plass å bu.
Me må tenkja nytt om den bygningsmassen me allereie har. Å byggja nytt, fører til store klimagassutslepp; heile 40% av energibruken i Noreg er knytt til byggebransjen. Det er difor nødvendig at samfunnet innfører ein meir heilskapleg gjenbrukskultur, og ser potensiala i det som allereie finst. I fylgje SSB står det 211.000 tomme bustadar i Noreg, dei fleste i distriktet. I følgje Grønn Byggallianse blir det rive 22 000 bygg kvart år i Noreg. Med dette går både ressursar og bygningsarv tapt. Mange av bygga kan med rette tiltak, og som eit alternativ til riving eller forfall, setjast i stand og takast i bruk som ein del av lokal verdiskaping. Trevirket i gamle hus er gjerne av ein heilt annan kvalitet enn det ein får kjøpt i dag.
«Prosjektet tek tak i fleire utfordingar bygda står ovanfor. Det handlar om behovet for arbeidskraft, bustadmangel og fokus på gjenbruk. Me må rett og slett aktivera eksisterande bygningsmasse,» seier Kaia Finne, næringssjef i Voss herad. «Ved å kopla dei rette personane klarte me raskt å rigga eit kinderegg av eit prosjekt med ambisjonar om å gjera ein forskjell.»
Den lokale prosjektgruppa er samansett av bygningsvernkonsulent tilknytt Hardanger og Voss Museum, representantar frå heradet og Fortidsminneforeininga sitt lokallag på Voss. Som ein oppstart vil prosjektgruppa etter avtale og interesse frå eigar kartleggja tomme hus. Handverkarar vil så i regi av prosjektet kunna utføra ein enkel tilstandsrapport som fortel kva inngrep som trengst for eventuelt å ta bygget i bruk. I neste omgang kan eigar få rettleiing i korleis det på nytt kan bli lys i det gamle huset. Dette kan t.d. omfatta hjelp til å søkja midlar, og kartlegging av potensialet for restaurering, ombruk, utleige eller sal. Prosjektet vert òg kopla på Materialbanken som Jean-Christophe Scouarnec har starta.
«Prosjektideen tok form gjennom sommaren, og då Sparebankstiftinga Hardanger stilte opp med 400 000 kr i prosjektmidlar og Tora Lie Brunborg kunne ta på seg oppgåva som prosjektleiar, kom ein raskt i gang,» seier Finne.
—-
Dersom nokon allereie no ivrar etter å melda si interesse eller har spørsmål angåande arrangementet kan ein ta kontakt med Tora Lie Brunborg på tora.brunborg@fortidsminneforeningen.no
Foto: Klokkarstova i Granvin hadde stått tom i 30 år då forfattar Ruth Lillegraven og famiien tok tak i den store restaureringsjobben. I dag er arbeidet stort sett fullført! Foto: Ruth Lillegraven

 

Tid

(Torsdag) 19:00 - 21:00(GMT+00:00)